Elingenjör

Kurser

  • Samtliga kurser är obligatoriska.
  • Utbildningen är på 2 läsår och totalt 400 Yh-poäng (inkl. LIA).
  • LIA omfattas av totalt 120 Yh-poäng uppdelat på 3 block om 40 Yh-poäng vardera.
  • Fem Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

UTBILDNINGSOMGÅNG 2018, 2019 och 2020

Kurser
Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar. 40 yh-poäng
Automation fastighet, för elingenjörer. 25 yh-poäng
Automation industri, för elingenjörer. 25 yh-poäng
Elinstallationer i byggnader. 40 yh-poäng
Elmaskiner – drivsystem. 12 yh-poäng
Elsäkerhets- och miljöledningsteknik för elingenjörer. 25 yh-poäng
Elteknik och elkraft för elingenjörer. 35 yh-poäng
Entreprenörsskap för elingenjörer. 20 yh-poäng
Examensarbete. 30 yh-poäng
Högspänningsanläggningar. 16 yh-poäng
LIA 1. 40 yh-poäng
LIA 2. 40 yh-poäng
LIA 3. 40 yh-poäng
Regler och standarder. 12 yh-poäng
Summa: 400 yh-poäng


Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar.

40 yh-poäng
Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs
Den studerande ska
- kunna utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar och dimensionera enklare nät för
lågspänningsanläggningar,
- ha kunskaper om vanliga typer av konventionella och alternativa elenergisystem samt deras arbetsprinciper och produktionsförutsättningar,
- kunna redogöra för olika elproduktions- och överföringssystems uppbyggnad,
- ha kunskaper om överspänningars uppkomst och överspänningsskydd,
- ha kännedom om hur störningar och brister i elkvaliteten påverkar olika typer av elutrustningar och hur problemen åtgärdas,
- kunna redogöra för uppbyggnad, funktion och anslutning av utrustningar för reservkraft och avbrottsfri kraft,
- kunna redogöra för hur magnetiska och elektriska fält inverkar på människans elmiljö samt riskerna med elektrisk ström,
- ha kännedom om metoder och utrustningar för drift, underhåll och övervakning av elkrafttekniska utrustningar,
- ha kännedom om uppbyggnad av och utrustning för kontaktledningsanläggningar för bandrift.


​​​​​​​Automation fastighet, för elingenjörer
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i automationssystem av fastigheter som bostäder, kontor, offentliga lokaler etc. för optimal energi- och miljöanpassning samt funktions- och användarvänlighet. Kursen ska ge kunskaper i en typisk installation av automation för styrning och reglering och med ett centraliserat programmerbart styrsystem. Kursen ska också ge kunskaper i programmering av styrsystem och att skapa enkla processbilder i citect SCADA (överordnat system) anpassat för fastighetsautomation samt datorkommunikation över ethernet och om OPC-server. Kursen genomförs delvis på engelska.
 

Automation industri, för elingenjörer
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om industriell automation och komponenter som ofta förekommer i dessa system.  Kursen ska ge kunskaper i konfigurering och programmering av PLC-system enlighet IEC-standard för både
kompakt-, modulära system och felsäkra PLC samt digitala och analoga komponenter anslutna till PLC. Kursen ska även ge kunskaper för att skapa enkla processbilder för HMI och i Citect SCADA (överordnat system) och kunna länka dessa mot olika automationsapplikationer i nätverk. Kursen ska också ge kunskaper i att hämta och skicka data över industriella datornätverk som ethernet, profibus och profisafe samt hantering av OPCserver. Kursen ska även ge insikt i gällande standard och maskindirektiv. 
 

Elinstallationer i byggnader
40 yh-poäng
Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs Den studerande ska 
- kunna genomföra konstruktionsberäkningar och upprätta fullständiga handlingar för installation av kraft- och belysningsanläggningar,
- ha kännedom om den mekanik, hållfasthets- och materiallära som behövs för konstruktionsberäkningarna,
- kunna upprätta elscheman med tillhörande dokumentation, 
- ha kännedom om hur olika materialval påverkar elanläggningar ur säkerhetssynpunkt, 
- förstå vikten av att kontrollera installationsarbeten och bedöma vilken omfattning på kontrollen som krävs för ett visst arbete samt kunna redogöra för hur kontrollen ska utföras,
- praktiskt ha utfört kontroller av elektriska starkströmsanläggningar innan de tas i bruk, detta gäller även för elinstallationer där elektromagnetisk kompatibilitetsproblematik kan uppstå, 
- kunna diskutera och bedöma olika säkerhetslösningar för en elanläggning både ur installations-, drift- och underhållssynpunkt, 
- kunna utföra elinstallationer som uppfyller gällande regler avseende elektromagnetisk kompatibilitet.

 
Elmaskiner – drivsystem
12 yh-poäng
Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs
Den studerande ska
- ha kännedom om transformatorers och roterande elmaskiners uppbyggnad,
- kunna redogöra för olika typer av transformatorers och roterande elmaskiners funktioner och egenskaper,
- kunna genomföra beräkningar av utrustningsdata och med ledning av dessa välja transformatorer och elmaskiner med tyngdpunkt på trefas asynkronmaskiner,
- ha översiktliga kunskaper om övriga typer av roterande maskiner och deras användning,
- kunna genomföra konstruktionsberäkningar och upprätta fullständiga handlingar för motordrifter,
- ha kännedom om uppbyggnad, funktion och användning av drivsystem,
- kunna välja drivutrustning för olika typer av motordrifter med hänsyn till elektromagnetisk kompatibilitet och energieffektivitet,
- kunna tillämpa gällande standarder inom elmaskinområdet,
- själv ha utfört laborationer och mätövningar på transformatorer och roterande elmaskiner i syfte att verifiera de elektriska egenskaperna.
 
 
Elsäkerhets- och miljöledningsteknik för elingenjörer
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om säkert arbete på elektriska anläggningar, elsäkerhet och risker med elektrisk ström samt hur eltekniska lösningar regleras av miljölagstiftning inom yrkesområdet. Kursen ska ge den studerande kunskaper om att kunna utföra säkert arbete på elektrisk anläggning och veta vilka åtgärder som ska vidtas vid elolycka. Kursen ska även ge färdigheter i att utföra hjärt- lungräddning. Kursen ska också ge kunskaper om faran med elektrisk ström och vilka metoder som finns för att förebygga och förhindra att fara uppstår. Kursen skall även ge insikt i och kunskap om hållbar utveckling, miljöledningssystem och i gällande miljölagstiftning inom yrkesområdet och hur arbete med miljöfrågor utvecklats över tiden.
 
 
Elteknik och elkraft för elingenjörer
35 yh-poäng
Målet är att ge fördjupade kunskaper i likströms- och växelströmskretsar samt kraftelektronik och om myndighetskrav på dessa samt om driftstörninger och mätning och felsökning på komponenter och elnät.
Kursen ska ge kunskaper om olika typer av likströms- och växelströmskretsar och komponenter i elkraftsammanhang. Kursen ska också ge kunskaper om beräkning av spänningsfall, faskompensering, symetriska och osymetriska laster. Kursen ska också ge kunskaper i mätteknik och om olika typer av mätinstrument och handhavande samt att utvärdera och bearbeta mätdata vid t.ex. felsökning och mätdatainsamling.
Kursen ska ge kunskaper i metodisk och säkerhet vid felsökning på elnät och komponenter. Kursen ska också ge kunskaper i EMC och myndighetsfordringar samt om elektriska störningar och metoder för att minimera dessa.
 
 
Entreprenörsskap för elingenjörer
20 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i att administrera och planera eltekniska projekt. Kursen ska ge kunskaper för att utföra ekonomiska kalkyler och kostnadsberäkningar samt i företagsekonomi och entreprenadjuridik inom
yrkesområdet. Kursen ska även ge kunskaper och förståelse om produktionsekonomi och i hur anbudsförfarande går till. Kursen ska också ge kunskaper om vilka rutiner, metoder och hjälpmedel som används på området samt hur kontroll- och kvalitetssäkring vid slutleverans går till.
 
 
Examensarbete
30 yh-poäng
Målet är att ge färdighet i och erfarenhet av självständigt arbete i ett eltekniskt projekt. Innehållet ska vara branschinriktat och ge en fördjupning inom visst området. Syftet är att den studerande ska träna i att planera och
genomföra ett eltekniskt projekt. I projektet ska relevant teknisk dokumentation ingå samt ett projektdirektiv och rapport. Kursen ska genomföras i samverkan med arbetslivet.
 
 
Högspänningsanläggningar
16 yh-poäng
Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs
Den studerande ska
- kunna utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar och dimensionera enklare nät för högspänning,
- praktiskt ha utfört jordtagsmätning,
- ha kunskaper om vilka regler och standarder som gäller för högspänningsanläggningar,
- ha kännedom om uppbyggnad av högspänningsnät och kontaktledningsanläggningar för järnvägsdrift och vanligen förekommande komponenter och utrustningar som används i dessa,
- ha kännedom om metoder och utrustningar för övervakning av elnät,
- kunna utföra kontroll av högspänningsanläggningar före ibruktagning.
 
 
LIA 1
40 yh-poäng
Kursen ska introducera i yrket och ge praktiska färdigheter i vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaperna i de teoretiska kurserna ska omsättas i enkla praktiska uppgifter och skapa en bild för hur yrket utövas och kännedom om hur olika typer av arbetsuppgifter utförs och vilka rutiner och hjälpmedel som används.
 
 
LIA 2
40 yh-poäng
Kursen ska ge en bred yrkesträning där arbetsuppgifterna avspeglar delar  av de teoretiska kunskaperna och i de mer specialiserade kunskaperna.Detta ska ske genom enklare projekteringsarbete och tekniskt  konstruktionsarbete där den studerande, till viss del, självständigt, inhämtar nödvändig information och uppgifter för att lösa arbetsuppgiften. Kursen ska ge färdigheter att i både arbetslag och självständigt utföra enklare
arbetsuppgifter.
 

LIA 3
40 yh-poäng
Kursen ska ge en fördjupad och professionell yrkesträning där de teoretiska kunskaperna omsätts i stor omfattning. Kursen ska ge kunskaper så att den studerande utvecklar färdigheter att kunna utföra arbetsuppgifter på ett
professionellt sätt. Detta innebär t.ex. att kunna välja och tillämpa lämpliga hjälpmedel, verktyg och utrustning och utföra projektering och konstruktionsberäkningar. Kursen ska också ge färdigheter att arbeta i arbetslag där även andra yrkesroller förkommer. Kursen ska utveckla förmågan genom erfarenheter och färdigheter att aktivt delta och ta ansvar för arbetsuppgifter genom ett ökat entreprenöriellt och självständigt tillvägagångssätt. Efter avslutad kurs ska den studerande ha skaffat sig en tydlig bild av yrkesrollen.


Regler och standarder
12 yh-poäng
Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs
Den studerande ska
- ha kunskaper om och kunna tillämpa gällande regler inom elinstallationsområdet,
- ha kunskaper om de krav som gäller för den som utför elinstallationsarbete,
- ha ingående förståelse för skillnaden i tillämpning mellan regler, standarder eller andra bedömningsgrunder,
- ha översiktliga kunskaper om skillnader mellan Sveriges och andra länders regelverk,
- kunna söka i, ha förståelse för och kunna tillämpa gällande svensk standard samt känna till internationell standard för lågspänningsanläggningar,
- ha översiktliga kunskaper om den lagstiftning som reglerar arbetarskydd samt kunna diskutera arbetsmiljöns betydelse och vara medveten om vikten av att arbeta på ett säkert sätt vid alla arbeten där det finns risk för en elektrisk fara,
- ha kännedom om bygg- och brandskyddsföreskrifter av betydelse för elinstallationsområdet,
- ha kunskap om de regler som gäller för elinstallationsföretag och elinstallatörer vid elinstallationsarbete.