Elingenjör

Kurser

  • Samtliga kurser är obligatoriska.
  • Utbildningen är på 2 läsår och totalt 400 Yh-poäng (inkl. LIA).
  • LIA omfattas av totalt 120 Yh-poäng uppdelat på 3 block om 40 Yh-poäng vardera.
  • Fem Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

UTBILDNINGSOMGÅNG 2018, 2019 och 2020
Automation fastighet, för elingenjörer
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i automationssystem av fastigheter som bostäder, kontor, offentliga lokaler etc. för optimal energi- och miljöanpassning samt funktions- och användarvänlighet. Kursen ska ge kunskaper i en typisk installation av automation för styrning och reglering och med ett centraliserat programmerbart styrsystem. Kursen ska också ge kunskaper i programmering av styrsystem och att skapa enkla processbilder i citect SCADA (överordnat system) anpassat för fastighetsautomation samt datorkommunikation över ethernet och om OPC-server. Kursen genomförs delvis på engelska.
 
Innehåll
Styr- och reglerenheter
System för intelligenta hus
Datanätverk
CiFAS (citectSCADA ramverk)
Installationsteknik
 
 
Automation industri, för elingenjörer
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om industriell automation och komponenter som ofta förekommer i dessa system. Kursen ska ge kunskaper i konfigurering och programmering av PLC-system enlighet IEC-standard för både kompakt-, modulära system och felsäkra PLC samt digitala och analoga komponenter anslutna till PLC. Kursen ska även ge kunskaper för att skapa enkla processbilder för HMI och i Citect SCADA (överordnat system) och kunna länka dessa mot olika automationsapplikationer i nätverk. Kursen ska också ge kunskaper i att hämta och skicka data över industriella datornätverk som ethernet, profibus och profisafe samt hantering av OPC-server. Kursen ska även ge insikt i gällande standard och maskindirektiv.
 
Innehåll
PLC-programmering och konfigurering
Kompakt-, modulära- och felsäkra PLC
HMI och citect SCADA
Industriella datornätverk
Regler på området
 
 
Eldistribution och industrianläggningar, auktorisation
30 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om anläggningar för elproduktion och distribution samt industriella anläggningar. Kursen ska ge kunskaper i beräkningar på energi, effekt, förlust, kortslutning och jordslutning samt ledningsdimensionering på enklare elnät för lågspänning och enklare högspänningsnät för allmän eldistribution och för industrinät. Kursen ska även ge kunskaper om olika typer av elproduktion och system för överföring av elektrisk energi samt utrustningar för reserv- och avbrottsfri kraft och in- och urkoppling av dessa mot ett elnät. Kursen ska också ge kunskaper om kontrollutrustningar för drift och övervakning av elkrafttekniska processer samt kontaktledningar för järnvägs-, spårvägs-, trådbuss- och tunnelbanedrift samt högspänningsnät och kontaktledningsanläggningar för järnvägsdrift. I kursen ingår även kunskaper i praktisk jordtagsmätning och överspänning samt olika typer av skydd.
 
Innehåll
Konstruktionsberäkningar
Ledningsdimensionering
Elproduktion och distribution
Överspänning och skydd
Reservkraft
Kontrollutrustningar för drift och övervakning
Mätning på jordtag
Kontaktledningsanläggningar
 
 
Elinstallationer i byggnader, auktorisation
30 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om konstruktion, dimensionering, dokumentation och kontroll av elinstallationer i byggnader för både låg- och högspänning. Kursen ska ge kunskaper i beräkningar för hand och med datorprogram för dimensionering av kraft- och belysningsanläggningar och tillämpning av aktuell standard. Kursen ska också ge kunskaper i ritteknik av elritningar för hand och med datorprogram samt kunna sammanställa eldokumentation. I kursen ingår också kunskaper om olika material- och materielval kan påverka elanläggningar från säkerhetssynpunkt samt mekaniska konstruktionsberäkningar. Kursen ger även kunskaper i att utföra inspektion och kontroll före ibruktagning av låg- och högspänningsanläggningar och att utvärdera mätvärden utifrån aktuella föreskrifter samt att förslå åtgärder för att avhjälpa fel.
 
Innehåll
- Dimensionering av kraft- och belysningsanläggningar
- Mekaniska konstruktionsberäkningar
- Datorprogram för konstruktion och dimensionering
- Eldokumentation
- Materiallära –el
- Kontroll före ibruktagning
 
 
Elmaskiner, auktorisation
35 yh-poäng
Målet är att kunna utföra beräkningar utifrån märkdata för drift, dimensionering och val av roterande elmaskiner, transformatorer och drivsystem och veta hur de är konstruerade och fungerar samt kunna utföra mätningar och utvärdera mätdata. Kursen ska ge kunskaper i funktion, konstruktion och dimensionering av mät-, små och krafttransformatorer, roterande växel- och likströmsmaskiner. I kursen ingår också laborationer med mätningar på roterande elmaskiner och transformatorer för att kunna verifiera deras karaktäristiska elektriska egenskaper samt att utvärdera mätdata. Kursen ska också ge kunskaper i strömriktare och omformare och kraftelektronik för både lik och växelströmsdrift samt om skydd och övervakning av elektriska drivsystem.
 
Innehåll
- Transformatorer
- Roterande lik- och växelströmsmaskiner
- Elektriska drivsystem
- Dimensionering och laboration
 
 
Elregler och standarder, auktorisation
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om och i att tillämpa gällande regler och standarder på området för lågspänningsinstallationer och högspänningsanläggningar samt förstått innebörden i de förordningar som reglerar yrkesområdet. Kursen ska ge kunskaper för att kunna tillämpa dessa och mot givna konstruktionsfall, följande ingår
- Elinstallationsreglerna, lågspänning <1kV
- Starkströmsanläggningar, allmänna fordringar högspänning >1kV
- Starkströmsanläggningar, jordning högspänning >1kV
- Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
Kursen ska också ge kunskaper om elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen samt ellagen och ATEX-direktivet.
 
Innehåll
- Svensk standard inom yrkesområdet
- Elsäkerhetsverkets föreskrifter
- Lagar och förordningar
- ATEX-direktivet
 
 
Elsäkerhets- och miljöledningsteknik för elingenjörer
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om säkert arbete på elektriska anläggningar, elsäkerhet och risker med elektrisk ström samt hur eltekniska lösningar regleras av miljölagstiftning inom yrkesområdet. Kursen ska ge den studerande kunskaper om att kunna utföra säkert arbete på elektrisk anläggning och veta vilka åtgärder som ska vidtas vid elolycka. Kursen ska även ge färdigheter i att utföra hjärt- lungräddning. Kursen ska också ge kunskaper om faran med elektrisk ström och vilka metoder som finns för att förebygga och förhindra att fara uppstår. Kursen skall även ge insikt i och kunskap om hållbar utveckling, miljöledningssystem och i gällande miljölagstiftning inom yrkesområdet och hur arbete med miljöfrågor utvecklats över tiden.
 
Innehåll
Elskydd och säkert arbete
Standard, ESA och föreskrifter vid arbete på elektriska anläggningar
Elolyckor
Hjärt- lungräddning
Förebyggande elskydd
Miljölagstiftning inom yrkesområdet
 
 
Elteknik och elkraft för elingenjörer
35 yh-poäng
Målet är att ge fördjupade kunskaper i likströms- och växelströmskretsar samt kraftelektronik och om myndighetskrav på dessa samt om driftstörninger och mätning och felsökning på komponenter och elnät. Kursen ska ge kunskaper om olika typer av likströms- och växelströmskretsar och komponenter i elkraftsammanhang. Kursen ska också ge kunskaper om beräkning av spänningsfall, faskompensering, symetriska och osymetriska laster. Kursen ska också
ge kunskaper i mätteknik och om olika typer av mätinstrument och handhavande samt att utvärdera och bearbeta mätdata vid t.ex. felsökning och mätdatainsamling. Kursen ska ge kunskaper i metodisk och säkerhet vid felsökning på elnät och komponenter. Kursen ska också ge kunskaper i EMC och myndighetsfordringar samt om elektriska störningar och metoder för att minimera dessa.
 
Innehåll
Likströmskretsar
Växelströmskretsar
Kraftelektronik
Instrumentteknik
Felsökningsteknik
EMC-fordringar
Störningar i elektriska nät
 
 
Entreprenörsskap för elingenjörer
20 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i att administrera och planera eltekniska projekt. Kursen ska ge kunskaper för att utföra ekonomiska kalkyler och kostnadsberäkningar samt i företagsekonomi och entreprenadjuridik inom yrkesområdet. Kursen ska även ge kunskaper och förståelse om produktionsekonomi och i hur anbudsförfarande går till. Kursen ska också ge kunskaper om vilka rutiner, metoder och hjälpmedel som används på området samt hur kontroll- och kvalitetssäkring vid slutleverans går till.
 
Innehåll
Administration och projektering
Ekonomiska kalkyler och beräkningar
Kontroll- och kvalitetssäkring
 
 
Examensarbete
30 yh-poäng
Målet är att ge färdighet i och erfarenhet av självständigt arbete i ett eltekniskt projekt. Innehållet ska vara branschinriktat och ge en fördjupning inom visst området. Syftet är att den studerande ska träna i att planera och genomföra ett eltekniskt projekt. I projektet ska relevant teknisk dokumentation ingå samt ett projektdirektiv och rapport. Kursen ska genomföras i samverkan med arbetslivet.
 
Innehåll
Självständigt eltekniskt projektarbete
Fördjupning i eltekniskt område
Samverkan med arbetslivet
Projektdokumentation
 
 
LIA 1
40 yh-poäng
Kursen ska introducera i yrket och ge praktiska färdigheter i vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kunskaperna i de teoretiska kurserna ska omsättas i enkla praktiska uppgifter och skapa en bild för hur yrket utövas och kännedom om hur olika typer av arbetsuppgifter utförs och vilka rutiner och hjälpmedel som används.
 
Innehåll
Introduktion i yrkesrollen
Tekniskt konstruktionsarbete
 
 
LIA 2
40 yh-poäng
Kursen ska ge en bred yrkesträning där arbetsuppgifterna avspeglar delar av de teoretiska kunskaperna och i de mer specialiserade kunskaperna. Detta ska ske genom enklare projekteringsarbete och tekniskt konstruktionsarbete där den studerande, till viss del, självständigt, inhämtar nödvändig information och uppgifter för att lösa arbetsuppgiften. Kursen ska ge färdigheter att i både arbetslag och självständigt utföra enklare arbetsuppgifter.
 
Innehåll
Yrkesträning
Enklare projektering
Tekniskt konstruktionsarbete
 
 
LIA 3
40 yh-poäng
Kursen ska ge en fördjupad och professionell yrkesträning där de teoretiska kunskaperna omsätts i stor omfattning. Kursen ska ge kunskaper så att den studerande utvecklar färdigheter att kunna utföra arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Detta innebär t.ex. att kunna välja och tillämpa lämpliga hjälpmedel, verktyg och utrustning och utföra projektering och konstruktionsberäkningar. Kursen ska också ge färdigheter att arbeta i arbetslag där även andra yrkesroller förkommer. Kursen ska utveckla förmågan genom erfarenheter och färdigheter att aktivt delta och ta ansvar för arbetsuppgifter genom ett ökat entreprenöriellt och självständigt tillvägagångssätt. Efter avslutad kurs ska den studerande ha skaffat sig en tydlig bild av yrkesrollen.
 
Innehåll
Professionell yrkesträning
Projektering
Tekniskt konstruktionsarbete

UTBILDNINGSOMGÅNG 2016 OCH 2017
Automation industri, för elingenjörer

25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om industriell automation och komponenter som ofta förekommer i dessa system. Kursen ska ge kunskaper i konfigurering och programmering av PLC-system enlighet IEC-standard för både kompakt-, modulära system och felsäkra PLC samt digitala och analoga komponenter anslutna till PLC. Kursen ska även ge kunskaper för att skapa enkla processbilder för HMI och i Citect SCADA (överordnat system) och kunna länka dessa mot olika automationsapplikationer i nätverk. Kursen ska också ge kunskaper i att hämta och skicka data över industriella datornätverk som ethernet, profibus och profisafe samt hantering av OPC-server. Kursen ska även ge insikt i gällande standard och maskindirektiv.
 
Innehåll
PLC-programmering och konfigurering
Kompakt-, modulära- och felsäkra PLC
HMI och citect SCADA
Industriella datornätverk
Regler på området
 
 
Entreprenörsskap för elingenjörer
20 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i att administrera och planera eltekniska projekt. Kursen ska ge kunskaper för att utföra ekonomiska kalkyler och kostnadsberäkningar samt i grundläggande företagsekonomi och entreprenadjuridik inom yrkesområdet. Kursen ska även ge kunskaper och förståelse om produktionsekonomi och i hur anbudsförfarande går till. Kursen ska också ge kunskaper om vilka rutiner, metoder och hjälpmedel som används på området samt hur kontroll- och kvalitetssäkring vid slutleverans går till.
 
Innehåll
Administration och projektering
Ekonomiska kalkyler och beräkningar
Kontroll- och kvalitetssäkring
 
 
Automation fastighet, för elingenjörer
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i automationssystem av fastigheter som bostäder, kontor, offentliga lokaler etc. för optimal energi- och miljöanpassning samt funktions- och användarvänlighet. Kursen ska ge kunskaper i en typisk installation av automation för styrning och reglering och med ett centraliserat programmerbart styrsystem. Kursen ska också ge grundläggande kunskaper i programmering av styrsystem och att skapa enkla processbilder i citect SCADA (överordnat system) anpassat för fastighetsautomation samt datorkommunikation över ethernet och om OPC-server.
 
Innehåll
Styr- och reglerenheter
System för intelligenta hus
Datanätverk
CiFAS (citectSCADA ramverk)
Installationsteknik
 
 
Elteknik och elkraft för elingenjörer
35 yh-poäng
Målet är att ge fördjupade kunskaper i likströms- och växelströmskretsar samt kraftelektronik och om myndighetskrav på dessa samt om driftstörninger och mätning och felsökning på komponenter och elnät. Kursen ska ge kunskaper om olika typer av likströms- och växelströmskretsar och komponenter i elkraftsammanhang. Kursen ska också ge kunskaper om beräkning av spänningsfall, faskompensering, symetriska och osymetriska laster (komplexa metoden). Kursen ska också ge kunskaper i mätteknik och om olika typer av mätinstrument och handhavande samt att utvärdera och bearbeta mätdata vid t.ex felsökning och mätdatainsamling. Kursen ska ge kunskaper i metodisk och säkerhet vid felsökning på elnät och komponenter. Kursen ska också ge kunskaper i EMC och myndighetsfordringar samt om elektriska störningar och metoder för att minimera dessa.
 
Innehåll
Likströmskretsar
Växelströmskretsar
Kraftelektronik
Instrumentteknik
Felsökningsteknik
EMC-fordringar
Störningar i elektriska nät
 
 
Elinstallationer i byggnader, allmän behörighet
30 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om konstruktion, dimensionering, dokumentation och kontroll av elinstallationer i byggnader för både låg- och högspänning. Kursen ska ge kunskaper i både manuell och datorbaserad dimensionering av kraft- och belysningsanläggningar och tillämpning av aktuell standard. Kursen ska också ge kunskaper i ritteknik av elritningar för hand och med datorprogram samt kunna sammanställa eldokumentation. I kursen ingår också kunskaper om material och hur de säkerhetsmässigt påverkar elanläggningen samt mekaniska konstruktioner. Kursen ger även kunskaper i att utföra inspektion och kontroll före i drifttagning av låg- och högspännings anläggning samt att utvärdera mätvärden utifrån aktuella föreskrifter samt att förslå åtgärder för att avhjälpa fel.
 
Innehåll
Dimensionering av kraft- och belysningsanläggningar
Mekaniska konstruktionsberäkningar
Datorprogram för konstruktion och dimensionering
Eldokumentation
Materiallära -el
Kontroll före idrifttagning
 
 
Eldistribution och industrianläggningar, allmän behörighet
30 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om anläggningar för elproduktion och distribution samt industriella anläggningar. Kursen ska ge kunskaper i beräkningar på energi, effekt, förlust, kortslutning och jordslutning på låg- och högspänningsnät samt ledningsdimensionering. Kursen ska även ge kunskaper om olika typer av elproduktion och system för överföring av elektrisk energi samt utrustningar för reserv- och nödkraft och in- och urkoppling av dessa mot ett elnät. Kursen ska också ge kunskaper om kontrollutrustningar för drift och övervakning av elkrafttekniska processer samt kontaktledningar för järnvägs-, spårvägs-, trådbuss- och tunnelbanedrift. I kursen ingår även kunskaper i jordtagsmätning och överspännig samt olika typer av skydd.
 
Innehåll
Konstruktionsberäkningar
Ledningsdimensionering
Elproduktion och distribution
Överspänning och skydd
Reservkraft
Kontrollutrustningar för drift och övervakning
Mätning på jordtag
Kontaktledningsanläggningar
 
 
Elmaskiner, allmän behörighet
35 yh-poäng
Målet är att kunna utföra beräkningar för drift, dimensionering och val av roterande elmaskiner och transformatorer och veta hur de är konstruerade och fungerar samt kunna utföra mätningar och utvärdera mätdata. Kursen ska ge kunskaper i funktion, konstruktion och dimensionering av mät-, små- och krafttransformatorer, roterande växel- och likströmsmaskiner. I kursen ingår också laborationer på dessa elmaskiner för att kunna verifiera de karaktäristiska egenskaper och utvärdera mätdata. Kursen ska också ge kunskaper i strömriktare och omformare och kraftelektronik för både lik- och växelströmsdrift samt om skydd och övervakning av elektriska drivsystem.
 
Innehåll
Transformatorer
Roterande lik- och växelströmsmaskiner
Elektriska drivsystem
Dimensionering och laboration
 
 
Elregler och standarder, allmän behörighet
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i att tillämpa gällande föreskrifter, standarder och direktiv på området samt förstått innebörden i de förordningar som reglerar yrkesområdet. Kursen ska ge kunskaper för att kunna tillämpa dessa och mot givna konstruktionsfall, följande ingår
- SS 4364000 Elinstallationsreglerna, lågspänning <1kV
- SS-EN 61936 Starkströmsanläggningar, allmänna fordringar högspänning >1kV
- SS-EN 50522 Starkströmsanläggningar, jordning högspänning >1kV
- ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
 
Kursen ska också ge insikt i elsäkerhetsverkets föreskrifter inom yrkesområdet, elinstallatörs- och starkströmsförordningen samt ellagen och ATEX-direktivet.
 
Innehåll
Svensk standard inom yrkesområdet
Elsäkerhetsverkets föreskrifter
Elinstallatörs- och starkströmsförordningen
ATEX-direktivet
 
 
Examensarbete
30 yh-poäng
Målet är att ge färdighet i och erfarenhet av självständigt arbete i ett större projekt. Innehållet ska vara branschinriktat och ge en fördjupning inom visst området. Syftet är att den studerande ska träna i att planera och genomföra ett större eltekniskt projekt. I projektet ska relevant teknisk dokumentation ingå samt ett projektdirektiv och rapport. Kursen ska genomföras i samverkan med arbetslivet.
 
Innehåll
Självständigt eltekniskt projektarbete
Fördjupning i eltekniskt område
Samverkan med arbetslivet
Projektdokumentation
 
 
Elsäkerhets- och miljöledningsteknik för elingenjörer
25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om säkert arbete på elektriska anläggningar, elsäkerhet och risker med elektrisk ström samt hur eltekniska lösningar regleras av miljölagstiftning inom yrkesområdet. Kursen ska ge den studerande kunskaper om att kunna utföra säkert arbete på elektrisk anläggning och veta vilka åtgärder som ska vidtas vid elolycka. Kursen ska även ge färdigheter i att utföra hjärt- lungräddning. Kursen ska också ge kunskaper om faran med elektrisk ström och vilka metoder som finns för att förebygga och förhindra att fara uppstår. Kursen skall även ge insikt i och kunskap om hållbar utveckling, miljöledningssystem och i gällande miljölagstiftning inom yrkesområdet och hur arbete med miljöfrågor utvecklats över tiden.
 
Innehåll
Elskydd och säkert arbete
Standard, ESA och föreskrifter vid arbete på elektriska anläggningar
Elolyckor
Hjärt- lungräddning
Förebyggande elskydd
Miljölagstiftning inom yrkesområdet
 
 
LIA 1
40 yh-poäng
Kursen ska introducera i yrket och ge grundläggande praktiska färdigheter i vanligt förekommande arbetsuppgifter. De grundläggande kunskaperna ska omsättas i enkla praktiska uppgifter och skapa en bild för hur yrket utövas och kännedom om hur olika typer av arbetsuppgifter utförs och vilka rutiner och hjälpmedel som används.
 
Innehåll
Introduktion i yrkesrollen
Tekniskt konstruktionsarbete
 
 
LIA 2
40 yh-poäng
Kursen ska ge en bred yrkesträning där arbetsuppgifterna avspeglar delar av de teoretiska grundkunskaperna och i de mer specialiserade kunskaperna. Detta ska ske genom enklare projekteringsarbete och tekniskt konstruktionsarbete där den studerande, till viss del, självständigt, inhämtar nödvändig information och uppgifter för att lösa arbetsuppgiften. Kursen ska ge färdigheter att i både arbetslag och självständigt utföra enklare arbetsuppgifter.
 
Innehåll
Yrkesträning
Enklare projektering
Tekniskt konstruktionsarbete
 
 
LIA 3
40 yh-poäng
Kursen ska ge en fördjupad och professionell yrkesträning där de teoretiska kunskaperna omsätts i stor omfattning. Kursen ska ge kunskaper så att den studerande utvecklar färdigheter att kunna utföra arbetsuppgifter på ett professionell- och yrkesmässigt sätt. Detta innebär t.ex. att kunna välja och tillämpa lämpliga hjälpmedel, verktyg och utrustning och utföra projektering och konstruktionsberäkningar. Kursen ska också ge färdigheter att arbeta i arbetslag där även andra yrkesroller förkommer. Kursen ska utveckla förmågan genom erfarenheter och färdigheter att aktivt delta och ta ansvar för arbetsuppgifter genom ett ökat entreprenöriellt och självständigt tillvägagångssätt. Efter avslutad kurs ska den studerande ha skaffat sig en tydlig bild av yrkesrollen och vara anställningsbar inom området.
 
Innehåll
Professionell yrkesträning
Projektering
Tekniskt konstruktionsarbete