3D-printingspecialist

Kurser

  • Samtliga kurser är obligatoriska.
  • Utbildningen är på 1 1/2 läsår och totalt 200 Yh-poäng (inkl. LIA).
  • LIA omfattas av totalt 40 Yh-poäng.
  • Fem Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

UTBILDNINGSOMGÅNG 2024

Kurser

3D-printing (AT) - ur ett helhetsperspektiv, 10
3D-skanning, med inriktning 3D-printing, 10
Beredning, materiallära och tillverkningsmetoder för 3D-print, 30
Konstruktion, med inriktning 3D-printing, 45
Digital design 1, 3D-modellering, 20
Digital design 2, 3D-modellering samt mjukvaror för 3D-print, 20
Skriftlig kommunikation, rapport, projekt, 10
LIA - ett yrkesanpassat projektarbete, 40
Examensarbete, 15
Summa: 200

3D-printing (AT) - ur ett helhetsperspektiv
10 yh-poäng
Kursens syfte är att utifrån ett teknik- och samtidshistoriskt perspektiv ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper om additiv tillverkning, med särskilt fokus på 3D-printing. Kursens syfte är vidare att ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper om de olika stegen i ett 3D-printingprojekt för att därigenom ge den studerande en bred uppfattning om utbildningens innehåll och hur de olika utbildningsmomenten hänger samman och bildar en helhet.

3D-skanning, med inriktning 3D-printing
10 yh-poäng
Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper i 3D-skanning, med målsättningen att kunna generera en digital 3D-modell genom att scanna av och verifiera en produkt. Kursens mål är att ge den studerande kunskaper om funktioner, möjligheter och begränsningar i dels hårdvaran (scannern), dels mjukvaran (olika programvaror).

Beredning, materiallära och tillverkningsmetoder för 3D-print
30 yh-poäng
Kursens mål är att ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper om produktionsberedning, materiallära och tillverkningsmetoder. Kursens mål är ge den studerande kunskaper i produktionslogistik och produktionsekonomi för 3D-printing. Den studerande får kunskaper i förebyggande underhåll och kunskaper om vad en underhållsplan bör innehålla, samt hur den används för att optimera tillverkningen. Kursen behandlar beredningen av filer för att optimera produktionskostnad, samt ytjämnhet på definierade ytor eller AM-formatet inom tekniker för plast och metall.

Konstruktion, med inriktning 3D-printing
45 yh-poäng
Kursen ska ge grundläggande kunskaper om konstruktionsregler, och olika printmetoder. Den studerande ska ha färdigheter i att slå ihop komponenter, samt för att designa för både lättvikt och för styvhet. Dessutom erhålls kompetenser för att åstadkomma såväl kreativa innovationer som att anamma ett funktionstänkande, men också för att kunna applicera texturer och strukturer. Kursen behandlar formgivning, ytor och texturer, och låter de studerande använda sig av program för både visualisering och framställning av virtuella föremål och miljöer. Vidare ska den studerande efter genomförd kurs ha en övergripande förståelse för design- och produktutvecklingsprocessen, och därmed kunna tillämpa erforderliga kunskaper i den iterativa processen.

Digital design 1, 3D-modellering
20 yh-poäng
Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om digital design, 3D-modellering, tillämpad geometri och mjukvaror för 3D-print. Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om arbetsmetoder och printertekniker. Den studerande får fördjupade kunskaper om vektoriserad CAD, fri modellering samt om ytmodellering och solidmodellering. Kursen ger vidare den studerande kunskap om – och färdigheter i – att ändra modeller och att hantera såväl skannad data som bland annat export och import av filer för 3D-utskrifter. Den studerande får också kunskaper om så kallad ”simulering av processer för 3D-printing” samt vana vid att hantera gränssnitt, dels mellan visualiseringsprogram och CAD-program, dels mellan CAD-filer och 3D-printern.

Digital design 2, 3D-modellering samt mjukvaror för 3D-print
20 yh-poäng
Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper om digital design, 3D-modellering, tillämpad geometri och mjukvaror för 3D-print. Kursen skall också ge den studerande kunskaper om olika mjukvarors fördelar och begränsningar, detta för att den studerande skall kunna göra rätt bedömningar när det gäller att förändra och märka modeller eller bygga effektiv printkod. För att den studerande dessutom skall kunna välja rätt metod i varje led ger kursen avslutningsvis den studerande fördjupade kunskaper om vad som är print- och tillverkningsbart, med hänsyn till olika typer av printrar och i olika material.

Skriftlig kommunikation, rapport, projekt
10 yh-poäng
Kursens mål är att utifrån ett branschperspektiv ge den studerande kunskap om grundläggande kunskaper i kommunikationsteori och praktisk retorik. Den studerande får lära sig tekniker för att förbereda, genomföra och utvärdera muntliga och skriftliga presentationer, däribland systematisk rapportskrivning och presentationsteknik med praktisk retorik.

LIA - ett yrkesanpassat projektarbete
40 yh-poäng
Kurserna LIA och examensarbete läses parallellt. LIA genomförs som ett yrkesanpassat projektarbete som visar och befäster de kunskaper som den studerande har tillägnat sig under hela utbildningstiden. För att kunna genomföra LIA förutsätts den studerande ha genomfört samtliga teoretiska kurser, förutom examensarbete, med lägst betyget G för godkänd. Utgångspunkten är att projektet skall genomföras som en fallstudie, där de teoretiska kunskaperna prövas och tillämpas mot ett för LIA-företaget relevant projekt. Kursens syfte är att den studerande kompetens att självständigt, eller tillsammans med andra, driva projekt inom området 3D-printing/additiv tillverkning. Kursens mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens att initiera och planera ett projekt genom att välja ett problemområde, systematiskt beskriva och analysera detta samt lägga fram förslag till lösningar. Projektet – som tas fram i samverkan med LIA-arbetsplatsen – ska ha inriktningen ”Produktion av 3D-utskrifter”.

Examensarbete
15 yh-poäng
Eftersom kursen är det avslutande momentet på utbildningen kommer den att bygga på de kunskaper och färdigheter som den studerande har inhämtat under hela studieperioden. Kursens syfte är att den studerande skall dokumentera och avrapportera det arbetsplatsanknutna projekt eller case som utgör utbildningens LIA. Examensarbetet skall utmynna i en skriftlig rapport som även skall redovisas muntligen för representanter från berört arbetsliv. Den studerande ska dessutom vara opponent till en studiekamrats arbete.
projekt. Kursens syfte är att den studerande kompetens att självständigt, eller tillsammans med andra, driva projekt inom området 3D-printing/additiv tillverkning. Kursens mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens att initiera och planera ett projekt genom att välja ett problemområde, systematiskt beskriva och analysera detta samt lägga fram förslag till lösningar. Projektet – som tas fram i samverkan med LIA-arbetsplatsen – ska ha inriktningen ”Produktion av 3D-utskrifter”.