3D-printingspecialist

Kurser

  • Samtliga kurser är obligatoriska.
  • Utbildningen är på 1,5 läsår och totalt 200 Yh-poäng (inkl. LIA).
  • LIA omfattas av totalt 40 Yh-poäng.

UTBILDNINGSOMGÅNG 2023

Kurser

3D-printing (AT) - ur ett helhetsperspektiv, 10 Yhp
3D-skanning, med inriktning 3D-printing, 10 Yhp
Beredning, materiallära & tillverkningsmetoder för 3D-print, 30 Yhp
Digital design 1, 3D-modellering, 20 Yhp
Digital Design 2, 3D-modellering, samt mjukvaror för 3Dprint, 20 Yhp
Examensarbete, 15 Yhp
Konstruktion, med inriktning 3D-printing, 45 Yhp
LIA - ett yrkesanpassat projektarbete, 40 Yhp
Skriftlig kommunikation, rapport, projekt, 10 Yhp

Summa: 200

KURSBESKRIVNINGAR

3D-printing (AT) - ur ett helhetsperspektiv
10 yh-poäng
Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper om additiv tillverkning med särskilt fokus på 3D-printing utifrån ett teknik- och samtidshistoriskt perspektiv. Kursens syfte är vidare att ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper om de olika stegen i ett 3D-printingprojekt för att därigenom ge den studerande en bred uppfattning om utbildningens innehåll och hur de olika utbildningsmomenten hänger samman och bildar en helhet.
 Kursens mål är vidare att ge den studerande grundläggande kunskaper om vilka de olika stegen i ett 3D-printingprojekt kan vara samt vad dessa innebär – hur processen från behovsanalys och idégenerering till tillverkning, leverans och utvärdering kan se ut. Ett viktigt kursmoment är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter att använda centrala begrepp som behovsanalys, idégenerering, beställning, prototyping, design, filhantering, iteration, simulering, konstruktion, detailing, produktutveckling, beredning, tillverkning, leverans och utvärdering.
 
3D-skanning, med inriktning 3D-printing
10 yh-poäng
Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper i 3D-skanning för att kunna generera en digital 3D-modell genom att scanna av och verifiera en produkt. Kursens mål är att ge den studerande kunskaper om hårdvara (scannern); dess funktioner, möjligheter och begränsningar och om mjukvaran (olika programvaror); deras funktioner, möjligheter och begränsningar.
 
Beredning, materiallära & tillverkningsmetoder för 3D-print
30 yh-poäng
Kursens mål är att ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper om produktionsberedning, materiallära och tillverkningsmetoder. Kursens mål är ge den studerande kunskaper i produktionslogistik och produktionsekonomi för 3D-printing. Den studerande får kunskaper i förebyggande underhåll och kunskaper om vad en underhållsplan bör innehålla samt hur den används för att optimera tillverkningen. Kursen behandlar beredningen av filer för att optimera produktionskostnad, ytjämnhet på definierade ytor eller AMFformatet inom tekniker för plast och metall.
 
Digital design 1, 3D-modellering
20 yh-poäng
Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om digital design, 3D-modellering, tillämpad geometri, samt mjukvaror för 3D-print. Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om arbetsmetoder och printertekniker. Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper om vektoriserad CAD, fri modellering samt om ytmodellering och solidmodellering. Kursen ger vidare den studerande kunskap om och färdigheter i att ändra modeller och hantera skannad data, och behandlar bland annat export/import av filer för 3D-utskrifter Den studerande får också kunskaper om s.k. ”simulering av processer för 3D-printing” samt vana vid att hantera gränssnitt mellan visualiseringsprogram och CAD-program och mellan CAD-filer & 3D-printern.
 
Digital design 2, 3D-modellering samt mjukvaror för 3D-print
20 yh-poäng
Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper om digital design, 3D-modellering, tillämpad geometri, samt mjukvaror för 3D-print. Kursen skall också ge den studerande kunskaper om olika mjukvarors fördelar och begränsningar, för den studerande skall kunna göra rätt bedömningar när det gäller att förändra och märka modeller och bygga effektiv printkod. Avslutningsvis ger kursen den studerande fördjupade kunskaper om vad som är print- och tillverkningsbart med olika typer av printrar och i olika material, för att den studerande skall kunna välja rätt metod i varje led.
 
Examensarbete
15 yh-poäng
Kurserna Examensarbete och LIA läses parallellt. Kursen är det avslutande momentet på utbildningen det skall därför bygga på de kunskaper och färdigheter som den studerande har inhämtat under hela utbildningen. Kursens syfte är att den studerande skall dokumentera och avrapportera det arbetsplatsanknutna projekt/case som utgör utbildningens LIA. Examensarbetet skall resultera i en skriftlig rapport som även skall redovisas muntligen för representanter från berört arbetsliv. Den studerande ska även vara opponent till en studiekamrats arbete.
 
Konstruktion, med inriktning 3D-printing
45 yh-poäng
Kursen ska ge grundläggande kunskaper om konstruktionsregler, och olika printmetoder. Den studerande ska ha färdigheter i att slå ihop komponenter, samt designa för lättvikt och för styvhet. Dessutom kompetenser för att åstadkomma kreativa innovationer, anamma ett funktionstänkande, samt kunna applicera texturer/strukturer. Kursen behandlar formgivning, ytor och texturer, och låter de studerande använda program för visualisering, för framställning av virtuella föremål och miljöer. Vidare ska den studerande ha en övergripande förståelse för design- och produktutvecklingsprocessen, och därmed kunna tillämpa erforderliga kunskaper i den iterativa processen.
 
LIA - ett yrkesanpassat projektarbete
40 yh-poäng
Kurserna LIA och Examensarbete läses parallellt. LIA genomförs som ett yrkesanpassat projektarbete som visar och befäster de kunskaper som den studerande har tillägnat sig under hela utbildningstiden. För att kunna genomföra LIA förutsätts den studerande ha genomfört samtliga teoretiska kurser utom Examensarbete med lägst betyget G för godkänd. Utgångspunkten är att projektet skall genomföras som en fallstudie, där de teoretiska kunskaperna prövas och tillämpas mot ett för LIA-företaget relevant projekt. Kursens syfte är att den studerande kompetens att självständigt eller tillsammans med andra driva projekt inom området 3D-printing/additiv tillverkning. Kursens mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens att initiera och planera ett projekt genom att välja ett problemområde, systematiskt beskriva och analysera detta samt lägga fram förslag till lösningar. Projektet, som tas fram i samverkan med LIA-arbetsplatsen ska ha inriktningen ”Produktion av 3D-utskrifter”.
 
Skriftlig kommunikation, rapport, projekt
10 yh-poäng
Kursens mål är att ge den studerande kunskap om grundläggande kunskaper kommunikationsteori och praktisk retorik utifrån ett branschperspektiv. Den studerande får grundläggande kunskap om tekniker för att förbereda, genomföra och utvärdera muntliga och skriftliga presentationer. Kursen ger den studerande kunskap i systematisk rapportskrivning, presentationsteknik med praktisk retorik för att den studerande skall kunna målgruppsanpassa budskapet.