Automations- och digitaliseringsingenjör

Kurser

  • Samtliga kurser är obligatoriska.
  • Utbildningen är på 2 läsår och totalt 400 Yh-poäng (inkl. LIA).
  • LIA omfattas av totalt 105 Yh-poäng uppdelat på 3 block.
  • Fem Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

UTBILDNINGSOMGÅNG 2024

Kurser
Industriell elteknik och CAD, 40
Driv- och positioneringsteknik, 15
Industriell digitalisering, 25
Digital- och analog reglerteknik, 25
PLC-system och programmering, 40
Virtuell simulering och HMI/SCADA, 15
Cyber security OT och industriell IT, 15
Person- och maskinsäkerhet, 15
Digital fastighetsautomation, 15
Projektmetodik och dokumentation, 15
Hållbarhets- och produktionsekonomi, 15
Teknisk engelska automation, 10
Mekanik och CAD, 20
Examensprojekt, 30
LIA 1, 20
LIA 2, 30
LIA 3, 55
Summa: 400

KURSBESKRIVNINGAR
Industriell elteknik och CAD

40 yh-poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i elektriska system och komponenter i automatiserade anläggningar och hur de
fungerar, konstrueras och installeras. Kursen ska även ge kunskaper i användning av verktyg och instrument vid montage och mätning och felsökning. Kursen ska också ge kunskaper i lagar och regler för elinstallation samt dimensionering av ledningsnät och kortslutningsskydd och överlast. Kursen genomförs delvis på engelska.

Driv- och positioneringsteknik
15 yh-poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper vanligt förekommande elektriska drivanordningar och motorer. Kursen ska också ge kunskaper i olika typer av styr- och reglerkomponenter och metoder samt positioneringsmetoder och drivsätt samt programmering av minst 5-axlig robot/cobot. Kursen ska också ge kunskaper i olika typer av beräkningsfall vid olika driftkaraktärer och förhållanden samt om energieffektivisering för motordrifter. Kursen genomförs delvis på engelska.

Industriell digitalisering
25 yh-poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i digitaliserade komponenter, system och mjukvara för industriell automation. Kursen ska också ge grunder som krävs för att skapa logiska strukturer och program för styrning, reglering, övervakning och datahantering av automatiska processer. Kursen ska också ge kunskaper i industriell kommunikation och fältbussar och om molnbaserade tjänster och 5G i industrin. Kursen genomförs delvis på engelska.

Digital- och analog reglerteknik
25 yh-poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i styrning, reglering och övervakning för digitala och analoga signaler i automationssystem för olika storheter som nivå, tryck, kyla och värme, hastighet och flöde. Kursen ska också ge kunskaper om reglermetoder för båda hård- och mjukvarubaserade system. Kursen genomförs delvis på engelska.
 
PLC-system och programmering
40 yh-poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i hur PLC-system fungerar och arbetar samt kunskaper i programmering av PLC-system för olika typer av styrning, reglering, övervakning och kommunikation. Kursen ska ge de förutsättningar som krävs för att projektera och skapa strukturerade program i olika typer av PLC-system som Siemens, ABB och Mitsubishi. Kursen ska också ge kunskaper att programmera i olika programmeringsspråk (editorer) i enlighet med IEC 61131. Kursen ska också ge kunskaper att skapa effektiva och redundanta program. Kursen ska ge kunskaper i prestanda och egenskaper för in- och utgångar samt installation av PLC. Kursen genomförs delvis på engelska.
 
Virtuell simulering och HMI/SCADA
15 yh-poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i simuleringsverktyg som används för att verifiera en teoretisk konstruktion och funktion innan produktion. Kursen ska också ge kunskaper i gränssnitt för människa/maskin HMI och SCADA. Kursen genomförs till stora delar på engelska. 
 
Cyber security OT och industriell IT
15 yh-poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper om risker och hot när IT och OT (operativ teknik) samverkar och integreras i automationssystem och hur man kan förebygga detta samt metodik kring arbete med detta. Kursen ska också ge kunskaper i industriell kommunikation och olika standarder på området samt hur datainformation hanteras av systemen. Kursen genomförs till stora delar på engelska.
 
Person- och maskinsäkerhet
15 yh-poäng
Kursens ska ge förstå för betydelsen av säkerhetshöjande åtgärder och kunskaper om säkerhet i automationssystem för både person och maskin för att uppnå ett högt skydd mot faror och risker som kan förekomma i automatiserade system. Kursen ska också ge kunskaper i riskanalys och om program för att välja och verifiera val av säkerhetskomponenter och teknik. Kursen ska också ge kunskaper i olika säkerhetskomponenter och safety PLC samt kunskaper i validering av säkerhetsfunktioner. Kursen genomförs delvis på engelska.
 
Digital fastighetsautomation
15 yh-poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper i automationssystem för fastigheter BMS för att optimera energianvändning och miljöanpassad drift samt för hög funktions- och användarvänlighet. Kursen ska ge kunskaper installation av automation för styrning och reglering och med ett centraliserat programmerbart styrsystem. Kursen ska också ge kunskaper i programmering av styrsystem anpassat för fastighetsautomation samt kommunikation och datahantering. Kursen genomförs delvis på engelska.
 
Projektmetodik och dokumentation
15 yh-poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper i att utveckla de studerandes förmåga att organisera och genomföra automationstekniska projekt. Kursen ska också ge kunskaper om projektorganisation och stimulera de studerande att utveckla entreprenörskap och att samverka i grupp. Kursen ska även ge kunskaper för att skapa teknisk dokumentation för t.ex. instruktioner, manualer och handhavandebeskrivningar. Kursen genomförs delvis på engelska.
 
Hållbarhets- och produktionsekonomi
15 yh-poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper och insikt i hur processer och flöden i produktion ekonomiskt påverkar en verksamhets lönsamhet och ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen ska också ge kunskaper i standardiserade kvalitetsverktyg som används vid produktion och hur de tillämpas. Kursen ska också ge kunskaper om tekniska villkor för att bidra till kvalitativ och kostnadseffektiv produktion och hur gott resursutnyttjande kan åstadkommas.
 
Teknisk engelska automation
10 yh-poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper i facktermer och uttryck på engelska som används i dokumentation för automationstekniska produkter. Kursen ska ge tillräckliga kunskaper för att kunna tolka och förstå innehållet i engelskspråkiga dokument. Kursen ska också ge kunskaper för att kommunicera projekt på engelska. Kursen genomförs på engelska. 
 
Mekanik och CAD
20 yh-poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper för att förstå hur maskinelement och mekanisk konstruktion bildar mekanik som tillsamman bildar en eller flera maskindelar i automatiska maskiner där rörliga delar samverkar. Kunskaperna ska ge förutsättningar för att kunna diskutera och kommunicera mekanik med andra. Kursen ska också ge kunskaper kunna läsa ritningar och producera ritningsunderlag i 3D för mekaniska detaljer.
 
Examensprojekt
30 yh-poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper för att självständigt genomföra ett specialiserat utvecklingsprojekt för automation med fokus på hållbarhet och säkerhet. I projektet ska den studerande tillämpa tidigare tillgodogjorda kunskaper i de övriga kurserna i utbildningen. Projektet ska innehålla delar ur de övriga kurserna där den studerande praktiserar sina färdigheter och kompetenser. Den studerande ska genom problembaserat lärande självständigt kunna göra framsteg i projektet och inhämta nödvändig kunskap och nödvändiga resurser för att lösa uppgiften. Projektet ska dokumenteras på engelska och redovisning ska ske på engelska.
 
LIA 1
20 yh-poäng
Syftet med kursen är att den studerande ska introduceras i yrkesrollen för att förstå de grundläggande ansvarsområdena som yrkesrollen innebär. I kursen ska den studerande tillämpa sina färdigheter och kompetenser i arbetslivet i en progressiv form. Den studerande ska kunna utföra enklare arbetsuppgifter på automations- och digitaliserade system.
 
LIA 2
30 yh-poäng
Kursen bygger vidare på LIA 1 i en progressiv takt. Syftet med kursen är att den studerande ska få yrkeskompetens i hur yrket utövas för att utvecklas och för att få en större inblick i vilka ansvarområden som yrkesrollen innebär. De fördjupade kompetenserna skapas genom att arbetsuppgifterna är av problembaserad karaktär där den studerande mer självständigt får utrymme att planera och tillse att rätta resurser finns. Arbetsuppgifterna ska vara av problembaserad karaktär och innehålla vanligt förekommande uppgifter för yrkesrollen.
 
LIA 3
55 yh-poäng
Kursen bygger vidare på LIA 2 i en progressiv takt. Syftet med kursen är att den studerande ska få specialiserade yrkeskompetens för att kunna utöva yrket professionellt och förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Efter kursen ska den studerande självständigt kunna genomföra projekt för automationssystem med stort fokus på hållbarhet samt effektiva och säkra automationslösningar.